Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.

Rozumím

Smluvní podmínky pro zákazníka společnosti HPE (Konzultační služby).

1. Smluvní strany

Tyto podmínky představují smlouvu (“smlouva”), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett Packard Enterprise uvedeného níže v oddíle s podpisy (“HPE”) níže uvedeným subjektem zákazníka (“zákazník”).

2. Objednávky

Objednávka” znamená přijatou Objednávku včetně případných podpůrných materiálů, které strany připojí v příloze nebo na ně uvedou odkaz (“podpůrný materiál”). Podpůrné materiály mohou zahrnovat (např.) specifikace, popisy standardních nebo sjednaných služeb, datové tabulky a jejich přílohy a specifikace prací (SP), vydané záruky a smlouvy o poskytování služeb, a mohou být zákazníkovi zpřístupněny v tištěné verzi nebo na příslušné internetové stránce společnosti HPE.

3. Rozsah a podání Objednávky

Tyto podmínky mohou být zákazníkem využity pro účely samostatné Objednávky nebo jako rámec pro podání vícečetných Objednávek. Kromě toho mohou být tyto podmínky globálně použity “přidruženými společnostmi” stran, tzn. veškerými subjekty, které jsou ovládány dotčenou stranou, které jí ovládají nebo které ve spojení s jinými ovládá. Strany mohou potvrdit svůj souhlas s těmito podmínkami připojením svého podpisu na místě vyznačeném na konci tohoto dokumentu nebo vystavením objednávky na plnění podle HPE nabídky odvolávající se na tyto Podmínky. Přidružené strany se budou zapojovat do této smlouvy podle těchto podmínek podáváním svých Objednávek, které budou specifikovat dodání služby ve stejném státě, ve kterém přidružená společnost HPE přejímá Objednávku, a budou odkazovat na tyto podmínky a specifikovat jakékoliv dodatečné podmínky nebo dodatky za účelem zajištění souladu s místními zákony nebo obchodními zvyklostmi.

4. Ujednání Objednávky

Zákazník může podávat Objednávky společnosti HPE prostřednictvím našich webových stránek nebo portálu určeného pro zákazníky, nebo je zasílat poštou, faxem nebo e-mailem. Je-li to vhodné, Objednávky budou uvádět datum dodání služby. Pokud zákazník prodlouží datum dodání služby stávající Objednávky o více než devadesát (90) dní, tato Objednávka bude považována za novou Objednávku.

5. Ceny a poplatky

Platné ceny budou stanoveny v písemné nabídce společnosti HPE a v případě neexistence této písemné nabídky budou platit ceny uvedené na internetových stránkách, zákaznickém potálu nebo v ceníku zveřejněném společností HPE v době podání objednávky společnosti HPE. Ceny nezahrnují daně, odvody a poplatky (včetně instalace, přepravy a manipulace), ledaže by bylo výslovně uvedeno jinak. Je-li ze zákona vyžadována srážková daň, prosíme vás, abyste kontaktovali zástupce společnosti HPE pro objednávky a projednali s ním příslušný postup. Společnost HPE individuálně vyúčtuje přiměřené hotovostní výdaje jako např. cestovní výdaje vzniklé při poskytování odborných služeb.

6. Faktury a placení

Zákazník souhlasí s tím, že uhradí veškeré fakturované částky do třiceti (30) dní ode dne vystavení faktury společností HPE. Společnost HPE může pozastavit nebo zrušit plnění vyřizovaných Objednávek nebo služeb v případě, že je zákazník v prodlení s úhradou plateb.

7. Konzultační služby

Společnost HPE bude dodávat veškeré objednané služby týkající se IT konzultací, školení nebo jiných záležitostí způsobem popsaným v dohodnutém podpůrném materiálu.

8. Převzetí konzultační služeb

Případný akceptační proces bude popsán v příslušném podpůrném materiálu a bude se vztahovat pouze na stanovené dodávky, a nikoliv na jiné výrobky nebo služby poskytované společností HPE.

9. Součinnost

Schopnost společnosti HPE dodávat služby bude záviset na přiměřené a včasné součinnosti zákazníka a na správnosti a úplnosti veškerých údajů obdržených od zákazníka, které jsou potřebné pro dodání služeb.

10. Požadavky na změny

Každá strana souhlasí s tím, že jmenuje svého zástupce pro účely projektu, který bude sloužit jako hlavní kontaktní osoba pro účely řízení dodávky služeb a projednání veškerých případně vzniklých záležitostí. Požadavky na změnu rozsahu služeb nebo dodávek budou vyžadovat změnu objednávky podepsanou oběma stranami.

11. Provádění služeb

Při poskytování služeb budou dodržovány obecně uznávané obchodní zvyklosti a standardy. Zákazník souhlasí s tím, že bude neprodleně informovat o jakýchkoliv problémech týkajících se služeb a HPE poskytne znovu všechny služby, které těmto standardům neodpovídají.

12. Služby s dodávkami

Jestliže podpůrný materiál ke službám definuje specifické dodávky, tyto dodávky budou přizpůsobeny stanoveným požadavkům dodání v následujících 30-ti dnech. Jestliže Zákazník upozorní HPE na nesoulad během 30-ti denní lhůty , HPE okamžitě napraví takto nevyhovující dodávky a nebo HPE vrátí zákazníkovi částku zaplacenou za tyto dodávky a Zákazník tyto dodávky vrátí HPE.

13. Způsobilost

Služby, podpora a povinnost poskytovat záruku společností HPE se nebudou vztahovat na nároky vyplývající z:

  1. Nesprávného užití, přípravy pracoviště nebo podmínek pracoviště či prostředí nebo jiného nedodržení platného podpůrného materiálu.
  2. Úprav nebo nesprávné údržby systému nebo neprovedení kalibrace společností HPE nebo kalibrace schválené společností HPE.
  3. Závad nebo funkčních omezeními jakéhokoliv softwaru nedodaného společností HPE nebo výrobku majícího vliv na systémy, u kterých je poskytována podpora nebo služby společnosti HPE.
  4. Malware (např. virus, červ atd.) neuvedeným společností HPE.
  5. Poškození v důsledku nesprávného zacházení, nedbalosti, nehody, poškození ohněm nebo vodou, poruchy elektrického proudu, přepravy prováděné zákazníkem nebo jiné příčiny mimo kontrolu společnosti HPE.

14. Zřeknutí se odpovědnosti

V rozsahu povoleném zákonem se společnost HPE zříká všech implicitních záruk kromě těch uvedených v těchto podmínkách.

15. Práva k duševnímu vlastnictví

Na základě této smlouvy nedochází k převodu vlastnického práva k jakémukoliv duševnímu vlastnictví. Zákazník uděluje společnosti HPE nevýhradní, celosvětové a bezplatné právo a licenci k veškerému duševnímu vlastnictví, které společnost HPE a jí pověřené osoby vyžadují pro účely poskytování objednaných služeb. V případě, že jsou dodávky vytvářené společností HPE výslovně pro zákazníka a jsou jako takové označeny v podpůrném materiálu, společnost HPE tímto uděluje zákazníkovi celosvětovou, nevýhradní, plně platnou a bezplatnou licenci na reprodukování a používání kopií dodávek pro interní účely.

16. Porušení práv duševního vlastnictví

Společnost HPE urovná a bude zákazníka chránit před jakýmikoliv nároky souvisejícími s podezřením, že výrobky nebo služby značky HPE dodávané na základě této smlouvy porušují práva duševního vlastnictví třetí strany. Společnost HPE se spoléhá na to, že jí zákazník bude neprodleně informovat o takovémto nároku a že jí poskytne svou součinnost v souvislosti s obhajobou. Společnost HPE může upravit výrobek nebo službu tak, aby nedocházelo k porušování duševních práv a aby tento výrobek nebo služba byly v zásadně shodné s původním výrobkem nebo službou, popř. může zajistit získání příslušné licence. V případě, že tyto alternativy nejsou k dispozici, zákazníkovi bude v prvním roce vyplacena jako náhrada částka zaplacená za dotčený výrobek, popř. po uplynutí tohoto období jeho zůstatková cena, nebo (v případě služeb podpory) zůstatek jakékoliv předem uhrazené částky nebo (v případě odborných služeb) uhrazená částka. Společnost HPE nenese odpovědnost za nároky plynoucí z jakéhokoliv neoprávněného používání výrobků nebo služeb. Tento odstavec se vztahuje také na dodávky. Tento odstavec se vztahuje také na dodávky identifikované v příslušném Podpůrném materiálu s výjimkou, že společnost HPE nenese odpovědnost za nároky vyplývající z obsahu dodávky či vnější úpravy prováděné zákazníkem.

17. Doba trvání licence a ukončení

Nebude-li výslovně stanoveno jinak , jakákoli udělená licence je časově neomezená, to však za předpokladu, že pokud zákazník nebude dodržovat podmínky této smlouvy, společnost HPE může licenci na základě písemného oznámení ukončit. Ihned po ukončení nebo vypršení platnosti (v případě licence s omezenou dobou platnosti) zákazník buď zničí všechny kopie softwaru nebo je vrátí společnosti HPE, zákazník si však může ponechat jednu kopii výhradně pro účely archivace.

18. Důvěrnost

S informacemi vyměněnými na základě této smlouvy bude zacházeno jako s důvěrnými, budou-li jako takové označeny nebo pokud by okolnosti jejich prozrazení mohly přiměřeně naznačovat, že by s nimi takto mělo být zacházeno. Důvěrné informace mohou být použity pouze pro účely plnění povinností nebo výkonu práv na základě této smlouvy a sdíleny se zaměstnanci, zástupci nebo dodavateli, kteří s nimi musí být pro tento účel seznámeni. Důvěrné informace budou chráněny s vynaložením přiměřeného stupně péče, aby bylo zabráněno jejich neoprávněnému použití nebo prozrazení po dobu 3 let ode dne převzetí nebo (jedná-li se o delší dobu) po takovou dobu, po kterou informace zůstávají důvěrné. Tyto povinnosti se nevztahují na informace, které: i) byly známé nebo se staly známými přijímající straně bez závazku důvěrnosti; ii) byly nezávisle vyvinuty přijímající stranou; nebo iii) je-li prozrazení vyžadováno zákonem nebo státním úřadem.

19. Osobní informace

Každá strana bude plnit své příslušné závazky, které vznikají na základě platné legislativy upravující ochranu údajů. Společnost HPE nemá v úmyslu při poskytování služeb získat přístup k osobně identifikovatelným informacím (“OII”) zákazníka. Pokud společnost HPE získá přístup k zákazníkovým OII uloženým v systému nebo zařízení zákazníka, tento přístup bude pravděpodobně náhodný a správcem těchto OII zůstane i nadále zákazník. Společnost HPE bude využívat jakékoliv OII, ke kterým má přístup, výhradně pro účely dodávky objednaných služeb.

20. Dodržování pravidel mezinárodního obchodu

Služby a předměty plnění poskytované na základě těchto podmínek jsou určeny pro interní použití zákazníka a nikoliv pro jejich další komercializaci. Pokud zákazník vyváží, dováží nebo jiným způsobem přepravuje výrobky anebo dodávky poskytované na základě těchto podmínek, zákazník bude nést odpovědnost za dodržování všech platných zákonů a předpisů a za získání všech potřebných vývozních nebo dovozních povolení. Společnost HPE může pozastavit svoje plnění na základě této smlouvy v rozsahu, ve kterém to vyžadují zákony platící pro některou ze stran.

21. Limitace náhrady škody

Nárok Zákazníka na náhradu škody způsobenou v souvislosti s touto Smlouvou, za kterou je společnost HPE zodpovědná bude omezený na povinnost HPE zaplatit přímou škodu ( tedy škodu, která je bezprostředním a obvykle očekávaným důsledkem škodní události), a to do výše 1.000.000 USD nebo do výše ceny zaplacené Zakazníkem dle objednávky, podle toho, která částka je nižší. Zákazník ani HPE nebudou povinni hradit ušlý příjem či zisk, náklady na prostoje, ztrátu nebo poškození dat nebo jakékoliv nepřímé, mimořádné nebo následné škody nebo náklady. Žádná ze smluvních stran neomezuje svou odpovědnost za neoprávněné použití duševního vlastnictví, smrt nebo újmu na zdraví způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti, nebo jakoukoliv odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena aplikovatelnými právními předpisy.

22. Spory

V případě, že je zákazník nespokojen s jakýmikoliv službami zakoupenými na základě těchto podmínek a nesouhlasí s řešením navrhovaným společností HPE, strany souhlasí s tím, že tuto záležitost neprodleně předají viceprezidentovi (nebo osobě zastávající obdobou pozici) ve svých příslušných organizacích za účelem smírného řešení, aniž by to narušovalo právo usilovat v pozdější době o právní prostředek nápravy.

23. Vyšší moc

Žádná strana nebude nést odpovědnost za prodlení s plněním nebo za neplnění, ke kterému dojde z důvodů mimo jejich přiměřenou kontrolu, s výjimkou platebních povinností.

24. Ukončení

Kterákoliv ze stran může ukončit tuto smlouvu na základě své písemné výpovědi v případě, že druhá strana neplní jakékoliv zásadní povinnosti a nenapraví toto porušení do přiměřené lhůty poté, co byla písemně upozorněna na toto porušení s uvedením příslušných podrobností. Pokud se některá strana stane platebně neschopnou, neschopnou plnit své závazky při jejich splatnosti, podá žádost o konkurz nebo je na ni vyhlášen konkurz nebo nucená správa nebo rozdělení majetku, druhá strana může ukončit tuto smlouvu a zrušit jakékoliv nesplněné závazky. Veškeré podmínky ve smlouvě, jejichž platnost na základě jejich povahy trvá i po ukončení nebo vypršení této smlouvy, zůstanou v účinnosti do jejich splnění a budou se vztahovat na příslušné právní nástupce a povolené nabyvatele obou stran.

25. Obecná ujednání

Tato smlouva představuje úplné ujednání s ohledem na její předmět a nahrazuje veškerou případně existující předchozí komunikaci nebo ujednání. Změny této smlouvy budou provedeny pouze ve formě písemného dodatku podepsaného oběma stranami. Smlouva se bude řídit zákony státu, ve kterém má sídlo HPE nebo přidružená společnost HPE přejímající Objednávku, přičemž soudní pravomoc budou mít příslušné místní soudy, společnost HPE nebo přidružená společnost však může zahájit soudní řízení týkající se úhrady ve státě, ve kterém se nachází sídlo přidružené společnosti zákazníka, která Objednávku podala. Zákazník a společnost HPE se dohodly na vyloučení platnosti úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Nároky vznikající nebo uplatněné ve Spojených státech amerických se budou řídit zákony státu Kalifornie, s vyloučením platnosti pravidel týkajících se volby a střetu práva.